Przejdź do treści

Zbigniew Góralski

Zdjęcie: Zbigniew Góralski
Zdjęcie: Zbigniew Góralski

Radny

Status
powołany dnia: 28-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt zgoralski@banie.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych stała 2024-05-29
2 Wspólne posiedzenie Komisji stała 2024-05-29

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-29 14:00:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Banie w Związku Gmin Dolnej Odry. II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:03:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II sesja Rady Gminy Banie przeciw
2024-05-29 14:04:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:05:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:05:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:06:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie II sesja Rady Gminy Banie przeciw
2024-05-29 14:07:33 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:09:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Banie na rok 2024 II sesja Rady Gminy Banie wstrzymujący się
2024-05-29 14:09:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029 II sesja Rady Gminy Banie wstrzymujący się
2024-05-29 14:10:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Nasze Lubanowo” II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:11:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:12:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Domu Kultury w Baniach II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:12:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Banie gmina Banie II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:13:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Banie na lata 2024-2027 II sesja Rady Gminy Banie wstrzymujący się
2024-05-29 14:14:17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Dłużec w Baniach II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:14:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze skateparku będącego własnością Gminy Banie II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:15:33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Regulaminu korzystania z pomostu zlokalizowanego na jeziorze Dłużec w miejscowości Banie stanowiącego własność Gminy Banie II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:26:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:26:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży II sesja Rady Gminy Banie wstrzymujący się
2024-05-29 14:27:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:28:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:29:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości II sesja Rady Gminy Banie za
2024-05-29 14:30:22 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości II sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:30:37 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:31:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2023 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:31:53 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:32:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Banie na rok 2024 III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:32:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029 III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:34:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:34:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:35:54 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:36:24 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2024-06-27 10:37:29 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych III sesja Rady Gminy Banie za