Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Michał Chmielnicki

Michał Chmielnicki

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 76, przynależność:

Status: powołany - 31.01.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy członek
Komisja skarg, wniosków i petycji stała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-01-31 Zdjęcie z porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Banie punktu 10. : "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 114)". XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Banie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Banie XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Banie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2019 XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/106/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2019 rok” XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/107/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/108/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/110/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/111/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2020 r.” XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/112/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Banie za rok 2019 XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (druk nr 150) - polegającej na zastąpieniu w § 3 ust. 3 kwoty 30,00 zł kwotą 45,00 zł XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów Rady Gminy Banie w ramach Lokalnego programu wyrównywania sznas edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Banie na lata 2020-2024" XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/125/2020 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/126/2020 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/127/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2020/2021 XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/128/2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/129/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, palenisk, siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Banie XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/130/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/131/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/132/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/133/2020 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Banie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finasowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/134/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/135/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Banie przeciw
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/136/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/137/2020 w sprawie ustalenia potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Banie na 2021 r. XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/138/2020 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/139/2020 w sprawie obciążenia nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/140/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XVIII Sesja Rady Gminy Banie wstrzymał się
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/141/2020 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Banie na lata 2020-2024 XVIII Sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2021 (druk nr 180). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030 (druk nr 181). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. (druk nr 182). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 (druk nr 183). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 (druk nr 184). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr 185). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (druk nr 186). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 187). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2021 r., Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2021 r. oraz Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2021 r. (druk nr 188). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2021 r. (druk nr 189). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Banie (druk nr 190). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Szczecin i Rejon Dystrybucji Stargard (druk nr 192). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia (druk nr 193). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 194). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 195). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy (druk nr 196). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2021 r. XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030. XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2021-2023. XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-too-door w Gminie Banie. XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Babinek na lata 2021-2029" XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2021 r." XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2020 rok. XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok. XXI sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2020 (druk nr 212). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 (druk nr 213). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (druk nr 214). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk nr 215). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2021 (druk nr 216). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. (druk nr 217). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości (druk nr 218). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości (druk nr 219). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 220). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 221). XXII sesja Rady Gminy Banie
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania (druk nr 224). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2020 r. (druk nr 227). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2020 (druk nr 228). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2021/2022 (druk nr 229). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 230). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 231). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Szczecin (druk nr 232). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2021 r. (druk nr 233). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030 (druk nr 234). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach (druk nr 235). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2021 r. XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030 XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Banie XXIV sesja Rady Gminy Banie wstrzymał się
2021-09-23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach (druk nr 241). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. (druk nr 242). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 243). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 244). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 245). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Banie na 2022 rok (druk nr 246). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 247). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 248). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 249). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 250). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 251). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Banie Gmina Banie (druk nr 252). XXV sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2022 XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2022 r., Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2022 r. oraz Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2022 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2022 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024. XXVI sesja Rady Gminy Banie
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2022 r. XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX /84/2015 w sprawie opłaty targowej XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Banie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Banie XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2022 r.” XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Banie na rok 2022 XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika OPS Pani Elżbiety Rozpondek do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 rok (druk nr 283). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 (druk nr 284). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Banie (druk nr 285). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 (druk nr 286) . XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2022 (druk nr 287). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2022 r. XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Domu Kultury w Baniach XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Banie „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/219/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Banie XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2022/2023 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Banie na rok 2022 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 r. XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2022 kredytu długoterminowego XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa miejscowości Babinek XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za