Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Banie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Renata Miecznikowska

Renata Miecznikowska

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 57, przynależność:

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wiceprzewodniczący
Komisja skarg, wniosków i petycji stała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
43 Postawienie lampy hybrydowej lub elektrycznej interpelacja 2022-11-04 2022-11-08
45 Pomalowanie ścian zewnętrznych budynku świetlicy interpelacja 2022-11-22 2022-11-24

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewziyjnej Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2019-01-24 Podjęcie uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IV sesja Rady Gminy Banie - nadzwyczajna sesja za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie” V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r. V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 r.” V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2018 V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta V sesja Rady Gminy Banie
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowej nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” . V sesja Rady Gminy Banie
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaliczena drogi do kategorii dróg gminnych. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2019. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2018 r. VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/55/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2018 VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/58/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Banie VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ Wykonawczy Gminy Banie VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/71/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochorny Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/72/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały Nr X/73/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. X sesja Rady Gminy Banie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały Nr X/74/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso X sesja Rady Gminy Banie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków X sesja Rady Gminy Banie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy X sesja Rady Gminy Banie za
2019-10-30 Podjęcie uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy Banie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Domu Kultury w Baniach X sesja Rady Gminy Banie za
2019-11-21 Podjęcie uchwały Nr XI/78/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 r. XI sesja Rady Gminy Banie
2019-11-21 Podjęcie uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI sesja Rady Gminy Banie
2019-11-21 Podjęcie uchwały Nr XI/80/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XI sesja Rady Gminy Banie
2019-11-21 Podjęcie uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy Banie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XI sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/82/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2020 XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/86/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/87/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/89/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/91/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2019/2020 XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/93/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2020 r. XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/94/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2020 r. XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/95/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2020 r. XII sesja Rady Gminy Banie
2019-12-19 Podjęcie uchwały Nr XII/96/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2020 r. XII sesja Rady Gminy Banie
2020-01-31 Zdjęcie z porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Banie punktu 10. : "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 114)". XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Banie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Banie XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Banie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2019 XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/106/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2019 rok” XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/107/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/108/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/110/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/111/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2020 r.” XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/112/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Banie za rok 2019 XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (druk nr 150) - polegającej na zastąpieniu w § 3 ust. 3 kwoty 30,00 zł kwotą 45,00 zł XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XVI sesja Rady Gminy Banie wstrzymał się
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów Rady Gminy Banie w ramach Lokalnego programu wyrównywania sznas edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Banie na lata 2020-2024" XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/125/2020 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/126/2020 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/127/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2020/2021 XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/128/2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/129/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, palenisk, siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Banie XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/130/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/131/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/132/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/133/2020 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Banie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finasowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/134/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/135/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/136/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/137/2020 w sprawie ustalenia potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Banie na 2021 r. XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/138/2020 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/139/2020 w sprawie obciążenia nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/140/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-11-19 Podjęcie uchwały nr XVIII/141/2020 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Banie na lata 2020-2024 XVIII Sesja Rady Gminy Banie
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2021 (druk nr 180). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030 (druk nr 181). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. (druk nr 182). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 (druk nr 183). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 (druk nr 184). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr 185). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (druk nr 186). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 187). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2021 r., Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2021 r. oraz Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2021 r. (druk nr 188). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2021 r. (druk nr 189). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2020-12-22 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Banie (druk nr 190). XIX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Szczecin i Rejon Dystrybucji Stargard (druk nr 192). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia (druk nr 193). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 194). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 195). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-02-04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy (druk nr 196). XX sesja Rady Gminy Banie za
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2021 r. XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030. XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2021-2023. XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-too-door w Gminie Banie. XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Babinek na lata 2021-2029" XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2021 r." XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2020 rok. XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok. XXI sesja Rady Gminy Banie
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2020 (druk nr 212). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 (druk nr 213). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (druk nr 214). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk nr 215). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2021 (druk nr 216). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. (druk nr 217). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości (druk nr 218). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości (druk nr 219). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 220). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-05-13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 221). XXII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania (druk nr 224). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2020 r. (druk nr 227). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2020 (druk nr 228). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2021/2022 (druk nr 229). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 230). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 231). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Szczecin (druk nr 232). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2021 r. (druk nr 233). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030 (druk nr 234). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-07-01 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach (druk nr 235). XXIII sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2021 r. XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2021-2030 XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Banie XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-09-23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach XXIV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach (druk nr 241). XXV sesja Rady Gminy Banie wstrzymał się
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. (druk nr 242). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 243). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 244). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 245). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Banie na 2022 rok (druk nr 246). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 247). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 248). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 249). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 250). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 251). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-11-09 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Banie Gmina Banie (druk nr 252). XXV sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2022 XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania XXVI sesja Rady Gminy Banie wstrzymał się
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2022 r., Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2022 r. oraz Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2022 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2022 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024. XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2021-12-30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. XXVI sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2022 r. XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach XXVII sesja Rady Gminy Banie wstrzymał się
2022-03-17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX /84/2015 w sprawie opłaty targowej XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Banie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Banie XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2022 r.” XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Banie na rok 2022 XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika OPS Pani Elżbiety Rozpondek do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-03-17 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXVII sesja Rady Gminy Banie za
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 rok (druk nr 283). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 (druk nr 284). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Banie (druk nr 285). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 (druk nr 286) . XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-04-21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2022 (druk nr 287). XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Banie na 2022 r. XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Domu Kultury w Baniach XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Banie „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/219/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Banie XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2022/2023 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Banie na rok 2022 XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-06-23 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXIX sesja Rady Gminy Banie za
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 r. XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-08-05 Podjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2022 kredytu długoterminowego XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-08-05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa miejscowości Babinek XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 r. XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-09-29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gaberpoint Investments Sp. z o. o. Banie 3 sp. j. XXXI sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 r. (druk nr 332). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 (druk nr 333). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 334). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 335). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Banie oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 336). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych z udziałem do nieruchomości wspólnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałów w nieruchomości na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Banie oraz udzielania bonifikat przy ich sprzedaży (druk nr 337). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 338). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 339). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 340). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (druk nr 341). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 342). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 343). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 344). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-11-24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach (druk nr 345). XXXII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na 2023 rok. XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2023-2028. XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2022 r. XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu dla osób doświadczających przemocy na lata 2023-2024 XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu dla sprawców przemocy na lata 2023-2024 XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2023 r. XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2023 r., Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2023 r. oraz Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2023 r. XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2022-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Banie XXXIII sesja Rady Gminy Banie za
2023-02-08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2023 r. XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-02-08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2023-2028 XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-02-08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Domu Kultury w Baniach XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-02-08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Banie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (druk nr 360). XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-02-08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej BibliotekiPublicznej w Baniach XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2023 r. XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2023-2028 XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2023 r. (druk nr 367). XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwroty kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Banie XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Banie XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2023 XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Banie do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-04-27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy i urządzeń cmentarnych XXXV sesja Rady Gminy Banie za
2023-05-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Banie na 2023 r. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2023-05-30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2023-2028 XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2023-05-30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Banie 4 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania (druk nr 386). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2022 r. (druk nr 389), XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2022 (druk nr 390). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Banie na rok 2023 (druk nr 391). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2023-2028 (druk nr 392). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Domu Kultury w Baniach (druk nr 393). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach (druk nr 394). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim (druk nr 395). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2022 (druk nr 396). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022 (druk nr 397). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 (druk nr 398). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 399). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Banie (druk nr 400). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na pracy konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 401). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/308/2023 Rady Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Banie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy i urządzeń cmentarnych (druk nr 402). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 403). XXXVII sesja Rady Gminy Banie za
2023-08-01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz BeGreen Poland 2018-31 Sp. z o. o., Sp. k., Tywica 21A, 74-110 Banie (druk nr 404). XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-08-01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie (druk nr 405). XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-08-01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Baniach (druk nr 406). XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-08-01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Sosnowo-gmina Banie XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Banie na rok 2023 XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2023-2028 XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Banie na rok 2023 XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości XXXIX sesja Rady Gminy Banie za
2023-09-14 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XXXIX sesja Rady Gminy Banie za