Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Michał Chmielnicki

Michał Chmielnicki

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 76, przynależność:

Status: powołany - 31.01.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy członek
Komisja skarg, wniosków i petycji stała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-01-31 Zdjęcie z porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Banie punktu 10. : "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 114)". XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-01-31 Podjęcie uchwały Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji XIII sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Banie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Banie XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Banie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-02 Podjęcie uchwały Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Banie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIV sesja Rady Gminy Banie - sesja nadzwyczajna - z uwagi na pandemię sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2019 XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/106/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2019 rok” XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/107/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/108/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/110/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/111/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2020 r.” XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-04-30 Podjęcie uchwały Nr XV/112/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. XV sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Banie za rok 2019 XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (druk nr 150) - polegającej na zastąpieniu w § 3 ust. 3 kwoty 30,00 zł kwotą 45,00 zł XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów Rady Gminy Banie w ramach Lokalnego programu wyrównywania sznas edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Banie na lata 2020-2024" XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-06-30 Podjęcie uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 XVI sesja Rady Gminy Banie za
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/125/2020 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/126/2020 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/127/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Banie w roku szkolnym 2020/2021 XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/128/2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/129/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, palenisk, siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Banie XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/130/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. XVII sesja Rady Gminy Banie
2020-09-17 Podjęcie uchwały nr XVII/131/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie XVII sesja Rady Gminy Banie