Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz Kufel

Tadeusz Kufel

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 66, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
5 Wyrównanie bądź wymiana podłoża na terenie przez budynkiem Przedszkola w Baniach interpelacja 2018-12-19 2018-12-31
9 Modernizacja ulic i dojazdów do posesji w Baniach interpelacja 2019-01-15 2019-01-25
10 Załatwienie problemu zawalającego się budynku po byłej synagodze interpelacja 2019-01-15 2019-01-22
11 Oświetlenie na cmentarzu interpelacja 2019-01-15 2019-01-18
12 w sprawie naprawy chodnika w Baniach interpelacja 2019-02-11 2019-02-20
13 w sprawie wycięcia brzozy interpelacja 2019-02-11 2019-02-20
14 W sprawie zamontowania progu zwalniającego interpelacja 2019-02-18 2019-02-22
15 W sprawie zabezpieczenia środków na remont drogi na ul. Sosnowej interpelacja 2019-02-18 2019-02-22
16 w sprawie wykonania kanalizacji na ul. Dworcowej interpelacja 2019-02-18 2019-02-25
20 w sprawie uprzątnięcia alejki spacerowej interpelacja 2019-04-10 2019-04-18
22 w sprawie podwyżki diet dla strażaków interpelacja 2019-05-16 2019-05-21
24 Dotyczy oznakowania ulicy Chrobrego i Sportowej – skrzyżowanie – znak STOP zapytanie 2019-06-06 2019-06-10
25 Dotyczy remontu kapitalnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 2 zapytanie 2019-06-06 2019-06-12
26 w sprawie uaktualnienia bazy przedsiębiorców zapytanie 2019-06-06 2019-06-18
27 Naprawa podłoża na podwórku Przedszkola w Baniach zapytanie 2019-06-12 2019-06-25
28 w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Bol. Chrobrego zapytanie 2019-06-12 2019-06-17
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewziyjnej Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2018-12-19 Podjęcie uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2019 r. III sesja Rady Gminy Banie za
2019-01-24 Podjęcie uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IV sesja Rady Gminy Banie - nadzwyczajna sesja za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie” V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r. V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 r.” V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2018 V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta V sesja Rady Gminy Banie za
2019-03-15 Podjęcie uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowej nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” . V sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaliczena drogi do kategorii dróg gminnych. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2019. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-05-16 Podjęcie uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie. VI sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2018 r. VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/55/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2018 VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-06-27 Podjęcie uchwały Nr VII/58/2019 Rady Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników VII sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Banie VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ Wykonawczy Gminy Banie VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-08-22 Podjęcie uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim VIII Sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/71/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochorny Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 IX sesja Rady Gminy Banie za
2019-09-19 Podjęcie uchwały Nr IX/72/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Banie za